Drift

Organisering

Driftsavdelingen i VKT ledes av driftssjef, med støtte fra en terminalleder med ansvar for Oslo bussterminal, og en driftsleder som styrer det utearbeidende driftsapparatet. Driftsapparatet ivaretar drift, vedlikehold og mindre utviklingsarbeider / foredling av infrastruktur ved foretakets eksterne terminaler, kaianlegg, holdeplasser, bussanlegg, sjøførfasiliteter og VKT’s øvrige ansvarsområder for kollektivinfrastruktur. Terminalleder ved Oslo bussterminal har bistand fra to teamledere i arbeidet med administrasjon av kundeverter og trafikkledere og den øvrige driften av Norges største bussterminal.

Covid-19 pandemiens utfordringer i forhold til smittevern for opprettholdelse av driften

Den største utfordringen for driftsavdelingen i 2020 var Covid-19 pandemien.Allerede før smitten var påvist i Norge, iverksatte VKT økt fokus på renhold og smittebegrensning.

Først og fremst berørte dette renhold av arealer utsatt for hyppig bruk, og arealer med høy smitterisiko. Eksempler på dette er publikumstoaletter på terminalene Lillestrøm, Nesoddtangen og Oslo, og de 33 sjåførfasilitetene foretaket driftet dette året.

I perioder med økt smittespredning ble det utført renhold så hyppig som hver time ved utsatte områder, men renholdsfrekvensen var også holdt med betydelig økt frekvens ved all VKT’s kollektivinfrastruktur i 2020. Dette inkluderte nedvasking i tillegg til årlig norm for bussholdeplassenes leskur, sittebenker og søppelkasser utendørs.

Håndsprit ble tilgjengeliggjort for de reisende og operatørene ved de større terminalene. I tillegg ble det gjort anskaffelser av ansiktsmasker, håndsprit og forskjellige typer av skjerming for og av ansatte i publikumstette områder. I periodene med høyest smittespredning i samfunnet, ble kundevertfunksjonen avviklet, og disse personalressursene omdisponert.

Den løpende driften av VKT’s øvrige terminaler og holdeplasser fungerte nært opp mot normalen gjennom hele året, fordi driftspersonellet i overveiende grad består av vaktmestere med arbeidssted fra hver sin arbeidsbil og minimalt med publikumskontakt. Søppeltømming og reparasjoner har blitt utført i henhold til normale rutiner og frekvenser, men med stort fokus på smittevern.  

At disse to vaktmesterne ikke har munnbind på seg, dreier seg om at de er hverandres nærkontakter – de er far og sønn.

(Foto: AT/AKT).

Drift av holdeplasser

Driftsavdelingen har gjennom hele året driftet alle bussholdeplasser langs fylkesvei i Romerike vest, Follo, Asker og Bærum, ca. 1.730 stk. Ni heltidsansatte vaktmestere har her ivaretatt søppeltømming, vask og vedlikehold. I tillegg har de forestått ekstra vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid, herunder reparasjoner ved hærverk og istandsetting av et betydelig arvet vedlikeholdsetterslep (eksempelvis ny maling, nye glass og nye vegger på leskur). Søppeltømming har blitt utført 1-3 ganger pr uke, avhengig av behovet på den enkelte holdeplass, og vask og renhold av lehus har i 2020 blitt utført annenhver måned.

Sjåførfasiliteter

Det ble i løpet av året utplassert 9 midlertidige toaletter i område vest, samt inngått leieavtale for 4 etablerte lokaler, slik at det samlede antallet fasiliteter under foretakets ansvar kom opp i 33. De midlertidige løsningene skal i løpet av 2021 konverteres til permanente fasiliteter ved nyoppføring.

På Romerike ble det overlevert 7 permanente installasjoner. De fleste består kun av toaletter og teknisk rom. Renholdet av toalettene har vært svært viktig gjennom året for å redusere smittefare. Driften av fasilitetene har fungert godt.

Her ser vi et nyoppført sjåførtoalett på Åsenhagen, designet og produsert av PT MODULAR og MOMEK GROUP. (Foto: AKT/VKT).

Oslo bussterminal

Den største utfordringen i 2020 var opprettholdelse av full drift ved Oslo bussterminal under Covid-19 pandemien, og også buss- og vekterstreikene som inntraff samme år. Terminalens største direkte inntektskilde kommer fra anløpsavgifter som busselskapene betaler for å benytte seg av terminalen. Ved hvert anløp betales en fast avgift, med tillegg av en pris pr minutt de oppholder seg i plattform eller parkerer på terminalens område. Antallet bussoperatører med anløpsavtale med i 2020 var 62.

Dette året opplevde man en stor endring i trafikken til og fra terminalen. Omfanget av langruter og ekspressbusser var vesentlig lavere enn normalt, og i perioder var denne trafikken så å si fraværende. Flybussruter var i lange perioder innstilt, og utenlandstrafikken var forhindret eller begrenset grunnet frykt for smittespredning over landegrensene. Samtidig anløp lokalruter i regi av Ruter AS nært opp mot normalen, i lange perioder opplevde man ved denne terminalen også flere anløp enn det som var normalt før utbruddet av Covid 19. Årsaken til dette var at kapasiteten ble øket fra Ruters side, for på den måten å unngå trengsel på bussene.

Trafikktallene for 2020 viser en samlet nedgang i lokalruter på 6,5%. For ekspress og langrutebusser var den samlede nedgangen så stor som 85%. Anløpsavgiften ble på tross av denne nedgangen holdt uforandret gjennom hele året. Sist gang denne ble oppjustert var 01.07.2017. Enkelte bussoperatører søkte om og fikk betalingslettelser mot pant i potten for tilbakebetaling av overskuddet.

Terminalens leietakere, (ved utleier Vaterland Bussterminal AS), BIT kafe og MIX kiosk, opplevde et dramatisk publikumfrafall under pandemien. BIT holdt stengt deler av 2020, og med det ble det et nivåtap på servicetilbudet til de reisende.

16. september til 3.desember 2020 ble foretakets drift sterkt berørt av streik i vekternæringen. Spesielt ved Oslo bussterminal fikk dette konsekvenser. VKT måtte ivareta sikkerheten ved terminalen selv og i samarbeid med representanter fra Sameiet Galleriet. Også foretakets nære samhandlingspartner Ruter AS stilte på dugnad med kundeverter i denne perioden. De bisto sammen med VKT’s ansatte hvor de reisende kunne finne rett buss i gateterminalen i tider på døgnet hvor selve terminalbygget måtte holde stengt av sikkerhetsårsaker. Det ble ikke rapportert om alvorlige hendelser i denne perioden.

Til tross for at endrede ytre forutsetninger bød på utfordringer, opplevde foretaket at miljøet var godt blant de ansatte, og at arbeidsinnsatsen og moralen har vært høy gjennom hele året.

Flere oppgraderingsarbeider har vært utført ved Oslo bussterminal i 2020. Flere av inngangspartiene er gjort tydelige, synlige og enhetlige.

Reklameavtale ved Oslo bussterminal

Tidlig på året ble det av VKT på vegne av Vaterland Bussterminal AS utlyst en konkurranse om salg av reklame på terminalen. Konkurransen ble vunnet av det britiske medieselskapet Ocean Outdoor AS. Det ble også utlyst en konkurranse for levering og drift av 28 digitale reklameskjermer. Denne konkurransen ble vunnet av Ocean Outdoors søsterselskap Ocean Mediatec. Med bakgrunn i Covid-19 pandemien, ble oppstarten av kontraktene utsatt, da mediemarkedet ble svært hardt rammet. Mediekanalenes utendørsreklame opplevde en nedgang i omsetningen på ca. 85% i 2. kvartal. VKT så ingen hensikt i å lansere en ny reklamearena i et slikt marked, og valgte derfor å utsette etableringen av reklameskjermer. Dette arbeidet ble derfor først påbegynt i desember.

Informasjonstavle med integrert annonseflate ved Oslo bussterminal. (Foto: JO/VKT).

Foretaket har også drift av en mindre reklameavtale i Bærum, som gjelder reklame på leskur i Bærum kommune. Denne avtalen fulgte samme avtale om leskurene foretaket overtok ansvaret for i dette området.

Kjul bussanlegg
Driften av Kjul bussanlegg i Nittedal forløp stabilt og godt hele året. Anlegget er nytt og velfungerende. Leietaker Norgesbuss er godt fornøyd og melder at de trives godt i lokalene og at anlegget fungerer svært bra.

Leiraveien bussanlegg
Det pågikk gjennom hele året store oppgraderingsarbeider ved Leiraveien bussanlegg på Lillestrøm. Dette påvirket både driften av anlegget og leieforholdene for leietaker Nobina AS. Driften gikk etter forholdene godt, og leietaker sier deg godt fornøyd med de oppgraderingstiltak som er gjennomført 2020 og trives stadig bedre i lokalene.

Lillestrøm bussterminal

Gjennom 2020 har VKT driftet en ny gateterminal på Lillestrøm, som ligger i direkte tilknytning til den gamle bussterminalen. Denne er i prinsippet lagt ned og kundetjenesten avviklet, men i en overgangsfase er den enda i bruk av bussoperatørene. Foretaket disponerer administrasjonslokaler ved terminalen, og forestår enda drift av venteområdene med tilhørende fasiliteter for reisende og operatører, samt kioskutleie. Trafikkavviklingen ved gateterminalen har etter foretakets erfaring fungert godt. VKT opplever fortsatt stor trafikk inne på det gamle terminalområdet, både i forhold til anløpende busser, og som reguleringsplass. Publikumsområdet og ventehallen ble i 2020 benyttet av et stort antall reisende, men dette året begrenset i omfang som følge av pandemien.

IT løsninger

Trafikkinformasjonssystemet ved Oslo bussterminal gjennomgikk en endring i begynnelsen av året, ved at trafikkstrømmene nå kommer direkte fra Entur – norsk reiseplanlegger. Denne endringen har hatt en stor effektiviseringseffekt for driften av terminalen, ved at mye tidligere manuelt registreringsarbeid nå er borte.