Noter

Noter

Regnskapsprinsipper

Viken kollektivterminaler FKF følger ny Kommunelov med tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift, samt regnskapsstandardene utarbeidet av «foreningen for god kommunal regnskapsskikk» (GKRS.) Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger og er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og GKRS. Utarbeidede noter gir utdypende informasjon til poster i drifts-, investering- og/eller balanseregnskapet.

Grunnleggende regnskapsprinsipper i henhold til kommunelovens § 14-6.

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet fremgår av drifts- eller investeringsregnskapet. Alle utgifter og inntekter er regnskapsført brutto, noe som innebærer at det ikke er gjort fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene og motsatt. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner.

Regnskapsopplysninger bokføres, spesifiseres, dokumenteres og oppbevares i samsvar med bokføringsloven §§ 3-14.

Anordningsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsavleggelsen. Det innebærer at alle kjente utgifter og inntekter pr. 31.12. er tatt med i årsregnskapet, uavhengig av om de er betalt eller ikke. I den grad enkelte utgifter eller inntekter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet (beste estimat).

Investeringer i investeringsregnskapet og påfølgende aktivering i balansen er bokført inklusiv merverdiavgift. Kompensasjonsberettiget merverdiavgift på investeringene er bokført som inntekt i investeringsregnskapet og inngår som en del av finansieringen. Investeringer i henhold til lov om merverdiavgift er derimot ført eksklusiv merverdiavgift.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler i henhold til § 3-1 i budsjett- og regnskapsforskriften

I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler anses som omløpsmidler. Fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.
Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten.

Avskrivningsperiodene er i tråd med § 3-4 i budsjett- og regnskapsforskriften. 

Note 1. Endring i arbeidskapital

BALANSEN31.12.202001.01.2020Endring 
Omløpsmidler57 905 43164 699 869-6 794 438 
Kortsiktig gjeld20 994 38229 103 452-8 109 071 
Arbeidskapital36 911 05035 596 4171 314 632 
     
DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter) 2020
Netto driftsresultat  7 295 795 
Netto utgifter/inntekter i investering  5 981 162,60 
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)  0,00 
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet 1 314 632
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering  0,00 

Note 2. Endring kapitalkonto

BALANSEN31.12.202001.01.2020Endring
Anleggsmidler89 030 80273 174 80815 855 995
Langsiktig gjeld52 502 17952 760 968-258 789
Netto endring36 528 62420 413 84016 114 784
 Kapitalkonto 01.01.2020 31 480 306
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: 
Avskriving av fast eiendom og anlegg25 101Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler16 402 356
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler4 236 558Kjøp av aksjer og andeler99 870
  UB Pensjonsmidler (netto)3 615 428
UB Pensjonsforpliktelse (netto)219 971Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse478 760
 Kapitalkonto 31.12.2020 47 595 090
Note 3. Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil

Viken kollektivterminaler FKF har ikke hatt endringer som har betydning for denne noten. 

Note 4 Anlegg

 Bokført verdi pr. 31.12.2020
      0–3 ÅR      0-5 ÅR      10 ÅR      20 ÅRSum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.20     509 634    2 385 529  43 228 927         502 014   46 626 104
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.20      -509 634– 1 864 088– 16 622 551– 286 469– 19 282 742
Bokført verdi 01.01.20                              521 441 26 606 376215 545   27 343 362
Tilgang i året                                              16 402 356                         16 402 356
Årets ordinære avskrivinger                      – 155 638– 4 080 920– 25 101– 4 261 659
Bokført verdi 31.12.20                       365 803 38 927 812190 44439 484 059

0-3 ÅR = IKT-utstyr
0-5 ÅR = IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende
10 ÅR = Transportmidler, anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr
20 ÅR = Tekniske anlegg, parkeringsplasser

Note 5 Aksjer og andeler

1.1.2020Endring31.12.2020
228.10099.870327.970

Note 6 Pensjon

PENSJONSKOSTNADER                                                                                  20192020
Årets opptjening                                                                                         3 294 561          3 006 117
Rentekostnad                                                                                              1 886 143      1 699 523 
Brutto pensjonskostnad                                                                             5 180 704         4 705 640
Forventet avkastning                                                                               – 1 907 048– 1 883 557
Netto pensjonskostnad                                                                                      3 273 656       2 822 083 
Sum amortisert premieavvik                                                                                        4 789             44 340
Medlemstilskudd– 417 420– 419 543
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                            360 046              342 175
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)                                                               3 221 071 2 789 055
PREMIEAVVIK                                                                                        20192020
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm. og medlemstilskudd)                                                                       3 910 562          3 168 748
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                – 360 046– 342 175
Netto pensjonskostnad                                                                              – 3 273 656– 2 822 083
Premieavvik                                                                                         276 860 4 490
PENSJONSFORPLIKTELSE                                                                               31.12.201931.12.2020
  ESTIMAT
Brutto påløpt forpliktelse                                                                                 51 876 458       52 096 429
Pensjonsmidler                                                                                             45 603 345        49 218 774
Netto forpliktelse før arb.avgift                                                                   6 273 113 2 877 655
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB – ESTIMAT                                          20192020
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1                                                                                                          
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 samt fisjon/fusjon                                                            47 611 374        51 876 458
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1                                                                                           – 2 151 664
Overførte/mottatte avvik                                                                                                                               
Faktisk forpliktelse                                                                                       47 611 374        49 724 794
Årets opptjening                                                                                             3 294 561          3 006 117
Rentekostnad                                                                                                 1 886 143          1 699 523
Utbetalinger                                                                                       – 915 619– 2 334 004
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12                                                                 51 876 45852 096 429
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB – ESTIMAT                                                20192020
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1                                                                                      –                          –  
Brutto pensjonsmidler IB 1.1                                                                               39 312 338        45 603 345
Estimatavvik midler IB 1.1                                                                                   1 749 063          1 239 302
Overførte/mottatte avvik                                                                                                   –                          –  
Faktiske pensjonsmidler                                                                                     41 061 401        46 842 648
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                                       3 910 562          3 168 748
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                – 360 046– 342 175
Utbetalinger                                                                                       – 915 619– 2 334 004
Forventet avkastning                                                                                          1 907 048          1 883 557
Brutto pensjonsmidler UB 31.12                                                                       45 603 345 49 218 774
AMORTISERING AV PREMIEAVVIK                                                                        20192020
Beregnet premieavvik året før                                                                                   214 741             276 860
Andel av fjorårets premieavvik amortiseres                                                                        30 677               39 551
Amortisering av premieavvik fra tidligere år                                                       – 25 888                  4 789
Sum amortisert premieavvik til føring                                                               4 789 44 340
AVSTEMMING                                                                                         20192020
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1                                                                        8 299 036          6 273 113
Netto pensjonskostnad (fratrukket medlemstilskudd)                                                                                        2 856 235          2 402 540
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                             360 046             342 175
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm., ekskl. medlemstilskudd)                                                              – 3 493 142– 2 749 205
Brutto estimatavvik                                                                                -1 749 063– 3 390 967
Nettoeffekt av fisjon/fusjon                                                                                               –                          –  
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12                                                              6 273 113 2 877 655
KOSTNADS- OG PREMIEPROSENT                                                                         20192020
Samlet kostnad i % av pensjonsgrunnlag                                                             14,30 %12,60 %
Innbetalt premie i % av pensjonsgrunnlag                                                           17,37 %14,32 %
SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING                                        20192020
Endret forpliktelse – Planendring                                                                  -2 783 079
Endret forpliktelse – Ny dødelighetstariff                                                         
Endret forpliktelse – Øvrige endringer                                                                                      631 415
Endringer forpliktelse – Totalt                                                                                             -2 151 664
MEDLEMSSTATUS                                                                                      01.01.201901.01.2020
Antall aktive                                                                                                             64                       62
Antall oppsatte                                                                                                           54                       58
Antall pensjoner                                                                                                          14                       17
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                            351 836             357 015
Gj.snittlig alder, aktive                                                                                                 43                       44
Gj.snittlig tjenestetid, aktive                                                                                             6                         7
FORUTSETNINGER                                                                                     20192020
Diskonteringsrente                                                                                 4,00 %3,50 %
Lønnsvekst                                                                                         2,97 %2,48 %
G-regulering                                                                                       2,97 %2,48 %
Pensjonsregulering                                                                                  2,20 %1,71 %
Forventet avkastning                                                                               4,50 %4,00 %
Amortiseringstid                                                                                                            7                         7

Note 7 Bundne fond

1.2.2020Endring31.12.2020
0-670 000-670 000

Avsetningen gjelder ubrukte tilskuddsmidler mottatt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Note 8 Ytelser til ledende personer

 Brutto lønnHonorar
 
Jafar Altememy,
administrerende direktør
1 273 303  
Per Erik Syvertsen,
styreleder
 86 846

Note 9 Godtgjørelse til revisor

Viken kollektivterminaler revideres av Viken fylkesrevisjonen. Fylkesrevisjonen har satt ut deler av revisjonen til EY. I 2020 er det betalt 69.000 kroner til fylkesrevisjonen og 79.085 til EY for revideringen av 2019-regnskapet.

Note 10 – Særskilte opplysninger

Fylkestinget har tidligere etterspurt spesifisert regnskap for Leiraveien, Kjul og sjåførfasiliteter. Disse er som følger i 2020:

Driftsregnskap2020
  
Utgifter8 018 173
Inntekter, refusjon fra fylket-8 018 174
Leiraveien bussanlegg-0
  
Utgifter202 187
Inntekter, refusjon fra fylket-202 183
Kjul bussanlegg3
  
Utgifter6 542 695
Inntekter, refusjon fra fylket-6 542 695
Sjåførfasiliteter0

Note 11 – Konserninterne transaksjoner

 DriftsregnskapInvesteringsregnskap
Sum inntekter–       108 762 676–       18 511 603
Herav overføringsinntekter fra fylket–         52 149 730–         7 248 106
Andel inntekter fra fylket48 %39 %
Andel inntekter fra andre52 %61 %