Prosjekt

Organisering

Prosjektavdelingen ledes av eiendomssjef, med bistand fra prosjektledere. 2020 var det en fast ansatt og en innleid prosjektleder i VKT’s prosjektavdeling, samt en innleid anskaffelsesrådgiver. (Anskaffelser vil i foretaket fra og med 2021 organiseres under administrerende direktør og ved fast ansettelse av rådgiver anskaffelser).

Prosjektavdelingen har ansvar for alle ledd i forbindelse med forvaltning: planlegging, utvikling, koordinering, prosjektering, konkurranseutsetting, anskaffelse, prosjektgjennomføring, leverandøroppfølging og overlevering til driftsavdelingen. Bærekraftig verdiskaping er målet og rettesnoren for prosjektavdelingen, som forholder seg bevisst til FN’s bærekraftmål i sitt daglige virke.

Prosjekter – påbegynte, gjennomførte, videreførte 2020

Det ble i prosjektavdelingen 2020 arbeidet med 12 større og mindre prosjekter i VKT, fordelt på henholdsvis 9 investeringsprosjekter, 3 driftsprosjekter, og 1 pilotprosjekt (apputvikling finansiert av Bufdir).

Modernisering og universell utforming av Skedsmokorset bussterminal var en av de større leveransene fra prosjektavdelingen 2020. Her knyttet prosjektavdelingen bærekraftmål 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst til oppføringen av nye sjåførfasiliteter og hyppig renhold av disse, strategisk plassert i forhold til bussruten, som bidrag til en anstendig arbeidsdag for bussjåførene. Bærekraftmål 9 innovasjon og infrastruktur relaterer seg til nytenkning i denne infrastrukturen for kollektivtrafikk i forhold til tilrettelegging for kjøremønster og modernisering av universell utforming. Det siste omfatter også bærekraftmål 10, mindre ulikhet. VKT tilrettelegger for at flest mulig skal ha praktisk anledning til å velge kollektivt framfor privatbilen. Da er vi inne på selve kjernen i kollektivtrafikken: satsingen på at kollektivt, sykkel og gange skal ta av for forventet trafikkøkning inn mot byer og tettsteder som følge av befolkningsveksten, bidrar direkte til bærekraftmål 13.

Åpningsmarkering og pressemøte for moderniserte Skedsmokorset bussterminal 2020.

F.v.: fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, fungerende viseordfører i Lillestrøm kommune, Jane Bråthen og administrerende direktør i VKT, Jafar Altememy.
Til venstre i bilde skimtes de nye sjåførfasilitetene, designet og produsert av PT MODULAR og MOMEK GROUP på bestilling fra Viken eiendom. (Foto: GS/VKT)

Nytt informasjonsanlegg på Ski og Sandvika bussterminaler ble planlagt i 2020, og Sandvika sto ferdig utbygd i desember 2020. En annen type prosjekter med høy prioritet, var ferdigstilling av universell utforming og modernisering av Kløfta og Årnes bussterminal.

Leiraveien bussanlegg er et eldre anlegg, som 2018/-19 ble ombygget til et av de største for el-lading i Norge med VKT som byggherre. Her ble det lagt ned betydelig innsats innen både investerings- og driftsprosjekter også i 2020.

 
Dette er grønne samfunnsmessige investeringer, som gjøres som ledd i en generell og betydelig modernisering. Det er komplekse miljøhensyn som tas, blant annet i forhold til å hindre utslipp og redusere støy mot krokelven Stilla og nattergalens hekkeområde som ligger tett på anlegget.


Med ny vaskehall, tilsvarende den foretaket 2019 bygget på Kjul bussanlegg, får vi videre en vannbesparelse på hele 85 %. Dette renses og resirkuleres, og er et av bidragene til bærekraftmål 13 stoppe klimaendringene.

 
En rekke gamle oljetanker er 2020 gravd opp, vurdert og fjernet, og forskriftsmessig deponert. I forkant av dette arbeidet gjorde prosjektavdelingen en av de høyeste risikovurderingene ved anlegget 2020, og det skulle vise seg å holde stikk. Dette var potensielle miljøbomber, hvor det var sprekkdannelser. Det var i siste øyeblikk at man fikk denne risikoen eliminert.


Slike større eiendomsprosjekter strekker seg gjerne over flere år, og hvert års leveringer fra prosjektavdelingen i VKT henger sammen. Optimalisert kjøremønster for å redusere tomgangskjøring, (herunder utslipp av fossilt drivstoff og støy), og opprettelse av hele 22 ladestasjoner for el-buss er andre bærekraftstiltak VKT har gjort ved dette anlegget 2019.


Å erstatte asfaltdekket med belegningssten etter modell fra Kjul bussanlegg er det 2020 søkt om midler til, med tanke på oppstart i 2021. Dette for å samle opp spill fra bussene, og hindre avrenning fra vask av bussene og annet spill til omkringliggende områder.

Bussoperatørenes sjåfører og verkstedpersonell ved bussanlegget skal ha både HMS og trivsel ivaretatt, og VKT tilrettelegger for dette. 2020 har det vært foretatt utskifting av alle vinduer i administrasjonsbygg for bedre inneklima, og ventilasjonsanlegg og branntekninsk anlegg ble påbegynt 2020, og står ferdig våren 2021.

Illustrasjon av Leiraveien bussanlegg i fugleperspektiv ved LMR Arkitekter AS.

I 2020 ble moderniseringen av Oslo bussterminal nominert til Oslo bys arkitektpris. Dette nye byrommet i hovedstaden har vekket allmenn begeistring, og tåler å nevnes selv om moderniseringen sto klar 2019. En rekke løpende foredlinger har vært gjort ved Oslo bussterminal i regi av driftsavdelingen 2020. Prosjektavdelingen vil 2021 forestå et større løft i form av ny himling og nytt gulvdekke i terminal øst, samt oppgradert utendørs lyssetting. Til dette ble det utlyst konkurranse og gjort forprosjekt 2020, og prosjektet vil bli ferdigstilt i 2021.

Tangen terminal

Tangen terminal er buss- og fergeterminalen med tilhørende kaianlegg på Nesoddtangen. Denne terminalen ble 2020 prosjektert for en omfattende modernisering og ombygging. Hovedsaken er å optimalisere persontrafikkavviklingen ved av- og påstigning på Nesoddfergen. Her har det lenge vært rapportert om trengsel. Nesoddfergen er landets mest passasjerrike ferge, og går i skytteltrafikk mellom Tangen terminal og Aker brygge-anløpet i Oslo, som foretaket også har ansvaret for. I normalåret 2019, hadde vi påstigningstall på terminalen (buss og ferge) på hele 2 182 222. Det vil også tilrettelegges for et utvidet servicetilbud til de reisende og lokal næringsutvikling.

VKT har tradisjon for å holde tilgjengeliggjøring av kollektivtrafikken høyt på agendaen. Foretaket jobber planmessig med universell utforming, og har gått i front innen utvikling av relatert teknologi ved flere anledninger. Blant annet har dette vært gjort i forbindelse med kravspesifikasjon ved konkurranseutsetting, som da skjermene for betaling av bagasjeoppbevaring ble gjort større, fikk bedre kontrast og lyssetting, og ble montert lavt nok for rullestolbrukere. I 2020 gikk VKT videre, og igangsatte pilotprosjektet «Finn rett buss» ved hjelp av midler fra Bufdir. Dette er app-utvikling for at mennesker med synsnedsettelse – og alle andre – ved hjelp av såkalt beakon teknologi skal kunne finne korrekt buss. Det er nemlig ikke alltid like enkelt på gateterminaler med bussoppstilling for flere busser på samme plattform.

VKT har tradisjon for å holde tilgjengeliggjøring av kollektivtrafikken høyt på agendaen. Foretaket jobber planmessig med universell utforming, og har gått i front innen utvikling av relatert teknologi ved flere anledninger. Blant annet har dette vært gjort i forbindelse med kravspesifikasjon ved konkurranseutsetting, som da skjermene for betaling av bagasjeoppbevaring ble gjort større, fikk bedre kontrast og lyssetting, og ble montert lavt nok for rullestolbrukere. I 2020 gikk VKT videre, og igangsatte pilotprosjektet «Finn rett buss» ved hjelp av midler fra Bufdir. Dette er app-utvikling for at mennesker med synsnedsettelse – og alle andre – ved hjelp av såkalt beakon teknologi skal kunne finne korrekt buss. Det er nemlig ikke alltid like enkelt på gateterminaler med bussoppstilling for flere busser på samme plattform.

Ledelinjer for personer med synsnedsettelser, Oslo bussterminal.
(Foto: Katrine Linke, Apeland AS).