Rapporter

Økonomisk oversikt etter art – drift

 2020
RegnskapRegulert budsjettOpprinnelig budsjett
Driftsinntekter   
Andre overføringer og tilskudd fra staten670 000670 000670 000
Overføringer og tilskudd fra andre60 674 78160 570 10060 570 100
Salgs- og leieinntekter38 706 14744 521 40044 521 400
Sum driftsinntekter100 050 928105 761 500105 761 500
Driftsutgifter   
Lønnsutgifter19 979 07223 901 60023 901 600
Sosiale utgifter6 090 9927 331 2007 331 200
Kjøp av varer og tjenester60 150 68374 918 70074 918 700
Overføringer og tilskudd til andre6 705 92100
Avskrivninger4 261 6594 261 6590
Sum driftsutgifter97 188 326110 413 159106 151 500
Brutto driftsresultat2 862 602-4 651 659-390 000
Renteinntekter184 250400 000400 000
Renteutgifter12 71510 00010 000
Netto finansutgifter171 535390 000390 000
Motpost avskrivninger4 261 6594 261 6590
Netto driftsresultat7 295 79500
    
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:   
Overføring til investering7 890 6701 332 9840
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond-670 00000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond– 1 564 597-1 496 4880
Bruk av tidligere års mindreforbruk-2 829 472-2 829 4720
Sum disponering av netto driftsresultat-7 295 79500
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)000

Bevilgningoversikt – drift

 2020
TekstRegnskapRegulert budsjettOpprinnelig budsjett
Andre generelle driftsinntekter670 000670 000670 000
Sum generelle driftsinntekter670 000670 000670 000
Sum bevilgninger drift, netto*           -6 454 260           1 060 000     1 060 000
Avskrivninger4 261 6594 261 6590
Sum netto driftsutgifter-2 192 6025 321 6591 060 000
Brutto driftsresultat2 862 602-4 651 659-390 000
Renteinntekter184 250400 000400 000
Renteutgifter12 71510 00010 000
Netto finansutgifter171 535390 000390 000
Motpost avskrivninger4 261 6594 261 6590
Netto driftsresultat7 295 79500
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:   
Overføring til investering7 890 6701 332 9840
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond-670 00000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond-1 564 597-1 496 4880
Bruk av tidligere års mindreforbruk2 829 4722 829 472 
Dekning av tidligere års merforbruk000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat-7 295 79500
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).000

*) Bevilgningoversikten er satt opp i henhold til ny kommunelov fra 1.1.2020. Foretaket er hovedsakelig finansiert med overføringsinntekter fra fylkeskommunen samt husleieinntekter. I tabellen over ligger inntektene sammen med ordinære driftsutgifter på linjen sum bevilgninger drift, netto.

Bevilgningoversikt – investering

 2020
RegnskapRegulert budsjettOpprinnelig budsjett
Investeringer i varige driftsmidler16 402 35659 407 31459 407 314
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper99 87000
Sum investeringsutgifter16 502 22659 407 31459 407 314
    
Kompensasjon for merverdiavgift3 272 95711 881 46311 881 463
Tilskudd fra andre7 248 10639 245 85139 245 851
Sum investeringsinntekter10 521 06351 127 31451 127 314
    
Overføring fra drift7 890 6701 332 9840
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond008 280 000
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond08 956 3940
Dekning av tidligere års udekket beløp2 009 3782 009 3780
Sum overføring fra drift og netto avsetninger5 881 2938 280 0008 280 000
Fremført til inndekning i senere år
(udekket beløp)
-99 87000