Virksomhetens art og overordnede målsetninger

Foretakets formål er å forvalte og sørge for en tilfredsstillende drift av fylkeskommunens kollektivterminaler, bussanlegg, holdeplasser, sjåførfasiliteter og innfartsparkeringsplasser som ligger i det geografiske området Akershus. Foretaket skal, når det er hensiktsmessig, bidra i planlegging av nye kollektivterminaler.

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) forestår drift, forvaltning og utvikling av kollektivinfrastruktur, i form av bygninger og andre installasjoner, som ladestasjoner og parkeringsområder for eksempelvis buss eller el-sykler. Ved utgangen av 2020 er dette fordelt på følgende ni ansvarsområder i geografisk område Akershus, samt Oslo Bussterminal og Aker Brygge fergeterminal for Nesoddfergen.
VKT er fylkeskommunens kompetanseorgan i spørsmål om planlegging, bygging og drift av denne delen av kollektivinfrastrukturen. Dette innebærer tett samhandling og løpende kontakt med de andre aktørene innen kollektivtrafikk.

Styret har lagt stor vekt på et konstruktivt og aktivt samarbeid med alle aktuelle aktører, private så vel som offentlige.

VKT er i tillegg forretningsfører for Vaterland Bussterminal AS, som eier Oslo bussterminal, og har også ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av denne terminalen. Vaterland Bussterminal AS er eid av henholdsvis Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

Viktige målsettinger styret satte for VKT i 2020, var løpende videreutvikling av en bærekraftig og brukerrettet drift, forebyggende sikkerhetsarbeid og en god økonomistyring. Foretaket har som følge av Covid-19 pandemien hatt en tettere rapportering og kontakt med de relevante myndigheter enn tidligere. Styret har ikke sett grunn til å endre de overordnede målsettingene for året.

VKT’s samfunnsoppdrag er brukerrettet. Sluttbruker av tjenestene er de reisende, kollektivoperatørene og leietakerne som benytter kollektivinfrastrukturen.

Nasjonal Transportplan (NTP) har som målsetting at kollektivt, sykkel og gange skal ta av for den forventede veksten i regional persontrafikk. VKT bidrar til dette bærekraftige målet blant annet ved å tilby de reisende kollektivterminaler og holdeplasser der det er trygt og sikkert å ferdes, godt skiltet og enkelt å finne frem, og tiltalende å oppholde seg. Videre skal VKT-områdene være universelt utformet, slik at flest mulig har anledning til å velge kollektivt.

Styret er opptatt av at VKT til enhver tid er organisert slik at det gir en best mulig effektiv og rasjonell drift.

2020 har vært sterkt påvirket av utbruddet av Covid-19 pandemien og tilhørende nødvendig nedstengning av Norge 12.03.2020. Eierskapsmelding ble vedtatt ved fylkestinget i juni 2020.

VKT sto, som andre enheter som skulle inngå i det nye storfylket 2020, i kø for å få del i ny såkalt digital verktøykasse. Tilgjengeliggjøring av flere av de nødvendige digitale arbeidsverktøyene for foretaket var ved overgang til 2021 enda ikke helt fullført.

Smittebegrensende tiltak førte til omprioritering av innsatsområder for året. Dette har også påvirket styrets arbeid, men revidering av foretakets strategi og organisasjonsutvikling i VKT har vært prioritert.

Styrets aktiviteter
Styret har i 2020 avholdt 8 styremøter, og har behandlet 57 saker. Det ble ikke avholdt kontaktmøter med avdeling for mobilitet og virksomhetsstyring i 2020.

I 2020 har styret og ledelsen i foretaket hatt særskilt fokus på:

  • Beredskap og sikkerhet
  • Økonomistyring
  • Risikostyring og internkontroll
  • Bærekraft fra tegnebrett via byggefase og over i daglig drift
  • Revidering av foretakets strategi som følge av opprettelsen av storfylket Viken

Helse, miljø og sikkerhet
Et inkluderende arbeidsliv er noe styret er svært opptatt av, likeledes at hovedtariffavtalen følges, og at foretaket har nulltoleranse i forhold til sosial dumping.

Internkontroll og risikostyring står høyt på styrets agenda, herunder arbeidet med å forhindre misligheter og korrupsjon.

Arbeidsmiljøet i VKT er godt og stabilt og summen av utviklingssamtalene gjennom annerledesåret 2020 viser god trivsel.

VKT utførte ikke separat medarbeiderundersøkelse dette året, men vil delta i Viken fylkeskommunes planlagte medarbeiderundersøkelse tidlig 2021. Foretaket holdt imidlertid særlig tett kommunikasjon med sine ansatte etter nedstengningen av Norge 12.mars 2020, som følge av Covid-19 pandemien.

Vernerunder er gjennomført i 2020, fordelt på driftsavdelingen, Oslo bussterminal og i administrasjonen. Det ble ikke avdekket avvik av psykososial- eller miljømessig karakter. Sykefraværet i VKT endte på 9,2 prosent for 2020. Langtidsfraværet (over 16 dager) lå på 7,7 prosent, mens korttidsfraværet (arbeidsgiverperioden) var på 2 prosent. Foretaket følger opp sykefraværet og legger til rette der det er mulig for å få medarbeiderne raskere tilbake i jobb. Det er ikke oppgitt at det er arbeidsrelaterte forhold som ligger til grunn.

Foretaket hadde 2020 44 ansatte, fordelt på henholdsvis 35 fast ansatte, 8 tilkallingsvikarer og 1 innleid prosjektleder. Av de fast ansatte og tilkallingsvikarene, var det 15 kvinner og 29 menn. Gjennomsnittsalder var 49,5 år.

Ytre miljø
Styret er opptatt av helse, miljø og sikkerhet for ytre miljø. VKT sørger for å redusere utslipp til luft, grunn eller vann fra terminaler og bussanlegg. Forebygging av uønskede hendelser er en del av VKT’s daglige virksomhet.

Foretaket jobber planmessig med tiltak for å redusere energiforbruket og belastningen på det ytre miljøet, i tråd med regional plan for klima- og energi, overordnede nasjonale mål og FN’s bærekraftmål.

Økonomi
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2020 med tilhørende noter, en riktig fremstilling av driften og foretakets finansielle stilling. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av foretaket utover det som er nevnt i årsrapporten.

Årsregnskapet består av et driftsresultat og et investeringsresultat.

Drift
2020 har vært et krevende år for foretaket med både busstreik, vekterstreik og koronapandemi. Driften har gått tilnærmet normalt og ingen ansatte har vært permittert.

VKT hadde i 2020 en omsetning på 90 mill. kroner, som er 8 mill. lavere enn året før. 

Hovedårsaken til nedgangen i omsetning skyldes en nedgang i bidrag til kostnadsdekning av ekstraordinært vedlikehold ved Leiraveien bussanlegg i 2020. 

Tabellen nedenfor viser at lønnskostnadene er relativt stabile, men med en liten nedgang i 2020.  Nedgangen skyldes i hovedsak effektiv drift.

Viken Fylkeskommunes overføring var på 76,484 mill. kroner, hvorav 25,798 mill. kroner var til dekning av investeringer.

Foretakets hovedfinansieringskilder er:

  • Overføringer fra Viken FK (47%)
  • Anløpsinntekter (44%)
  • Annen driftsinntekt (9%)

Driftsregnskapet for 2020 viser et netto driftsresultat på kr. 7 295 795.  Kostnadseffektivitet har vært et sterkt fokus for foretaket også i 2020. 

Investeringer

Leiraveien bussanlegg har vært det ansvarsområdet hvor vi har hatt flest prosjekter gående i 2020 med en total kostnad på ca. 21,1 millioner kroner (netto) hvor investeringer utgjør 16,7 millioner kroner og vedlikehold utgjør 4,4 millioner kroner. Flere av de mindre prosjektene er tilpasning av terminaler til universell utforming.

Krav om universell utforming er nedfelt i lovverket.

VKT har som mål å oppgradere 3-4 prosjekter pr år til universell utforming.

Investeringsregnskapet for 2020 legges frem som følger:

Overføring fra Viken FK-25 798 144
Regnskapsmessig merforbruk tatt fra driften-99 870
Overføring fra eget disposisjonsfond-5 881 291
Investeringsinntekter-31 779 305
Leskur Eidsvoll stasjon240 000
Årnes BT – UU1 578 246
Eidsvoll stasjon UU2 729 860
Kløfta BT UU2 700 000
Eidsvoll Verk BT UU2 111 538
Skedsmokorset BT – UU3 005 665
Sandvika BT – nytt info anlegg764 088
Leiraveien bussanlegg – tilrettelegging for leddbuss (parkering nord)4 924 942
Leiraveien bussanlegg – rehabilitering – vaskehall13 625 096
Kjernekapitalinnskudd Viken FKF99 870
Investeringskostnader31 779 305

Foretakets kontantbeholdning pr 31.12.2020 var på 23 mill. kroner i form av bankinnskudd.


Forutsetning for fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.


Årsresultat og disponeringer

Fra og med 2016 ble det innført ny beregningsmodell basert på selvkostprinsippet ved driften av Oslo Bussterminal. Anløpsavgiften ved Oslo bussterminal er ikke økt siden 01.07.2021.

Under koronapandemien har flere busser anløpt Oslo BT sammenlignet med 2019, men antall anløpsminutter gikk ned. Kostnadene ble samtidig holdt nede på et minimumsnivå og dette, sammen med økte anløp, resulterte i tilbakebetaling på 9 mill. kroner til busselskapene.

Fra 01.01.2021 er det kommet ny kommunelov.  I henhold til kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (herunder fylkeskommunale foretak) § 4.1-4.6. – Ved avslutning av årsregnskapet, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond.  Etter avsetninger til disposisjonsfond er regnskapet avlagt i null.

Kjernekapitalinnskudd i Viken fylkeskommunale pensjonskasse på kr. 99 870 dekkes av eget disposisjonsfond.